Skip to main content
Search

o.b. New York SK

obnyc-skweb1050x400px.jpg

Zoznam výhercov

Čítať tu

o.b. New York SK

Týmto potvrdzujem, že som plnoletý/á.
Týmto dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v horeuvedenom rozsahu spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31 345 182 za účelom účasti na súťaži „o.b. New York SK" v súlade s týmito Pravidlami súťaže a za podmienok v nich uvedených. Súhlas udeľujem dobrovoľne, na obdobie 1 roka, resp. na obdobie do jeho odvolania. Prehlasujem, že som si vedomý všetkých svojich práv, a to najmä práva požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracuvania, namietať proti spracúvaniu, tiež právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR.
Svojou účasťou súhlasím s týmito Pravidlami súťaže.